E-Khuyến Mãi

Trang tin tức sản phẩm, dịch vụ, khuyến mãi

Trang phục Chiến tranh giữa các vì sao (đất) tại EMP

Seattle – qu?n áo c?a h? nh? mang tính bi?u t??ng nh? các di?n viên, nh?ng ng??i m?c chúng. Và gi? ?ây là l?n ??u tiên m?t cu?c tri?n lãm c?a m?t s? các t? qu?n áo ???c s? d?ng trong các b? phim Star Wars ?ã ???c l?p ráp ?ó là

ch?c ch?n ?? làm cho ng??i hâm m? c?m th?y l?c l??ng c?a h?.

635586640476679523-star-wars-

 

“Chúng tôi ?ang trong nh?ng gì s? tr? thành vi?c m? m?t cho Rebel, Jedi, công chúa, hoàng h?u:. Star Wars và s?c m?nh c?a Costume ?ây là m?t tám nghìn tri?n lãm chân vuông th?c s? tr?ng bày t?t c? các trang ph?c c?a nhà hi?n tri?t Stars Wars cho ng??i cu?i cùng 6 phim. ” Nói Laela Pháp, Giám ??c cao c?p c?a b? s?u t?p t?i B?o tàng Lucas.

V?i hàng ngàn và hàng ngàn trang ph?c ?? l?a ch?n, Laela nói hái mà trang ph?c làm cho ch??ng trình là khó kh?n.

“Nó là r?t khó kh?n. Chúng tôi th?c s? nhìn ch?m ch?m v?i kho?ng 100 và m??i hai trang ph?c nhân v?t tuy?t v?i và chúng tôi ?ã ph?i g?t nó xu?ng cho m?t cu?c tri?n lãm l?u di?n cho thi?t th?c vì l?i ích.” Nói ti?ng Pháp.

“V?i Alex Guinness áo chúng tôi mu?n m? v?i ?i?u ?ó vì tôi ngh? nó quá mang tính bi?u t??ng. ?ó là th?i ?i?m ?ó trên màn hình khi b?n nhìn th?y anh và g?p anh ?y. M?i ng??i ??u sorta gây ?n t??ng m?nh.” Tôi th?c s? yêu thích váy c??i Padme m?c trong t?p 2. Nó ?ã ra kh?i gi??ng ren Ý lan th?c s? ?ã ???c tìm th?y trong m?t c?a hàng ti?t ki?m. “Nói Pháp.

T? R2D2 ?? C3PO, có nhi?u chuy?n ?? xem và h?c h?i. Gi?ng nh?, nh?ng gì là lông trên Chewbaca làm b?ng gì?

“Các Chewbaca chúng tôi có ? ?ây là Yak tóc. Yak và Mole tóc. Vì v?y, ?ó là trang ph?c g?c t? n?m 1977.” Nói ti?ng Pháp.

T?t c? nh?ng b? trang ph?c là b?n g?c, nh?ng m?t s? là ph? bi?n h?n khác.

“Làm th? nào b?n có th? làm m?t b? trang ph?c sao cu?c chi?n tranh mà không có b? bikini nô l?? ?ó là nh?ng trang ph?c n?i ti?ng nh?t trong b? s?u t?p bên c?nh Darth Vader.” Nói ti?ng Pháp.

Vì v?y, n?u b?n không mu?n ?i ??n m?t thiên hà xa, r?t xa, ?i?u này g?n nh? là ?i?u th?c khi b?n có th? nh?n ???c.

“N?u b?n là m?t fan hâm m? Star Wars t? c? ?? m?c trang ph?c riêng c?a b?n, b?n s? có r?t nhi?u ?i?u ??p nhìn vào ?ây và th??ng th?c.” Nói ti?ng Pháp.
C畉? nh畉? tin khuy畉? m達i, th担ng tin s畉? ph畉? nhanh #1 | Ekhuyenmai.vn

E-Khuy畉? M達i

Trang tin t畛? s畉? ph畉?, d畛?ch v畛? khuy畉? m達i

© 2020 E-Khuy畉? M達i

Theme by Ekhuyenmai.vn

Th動董ng hi畛?u ?畛?i t叩c: T畛 B畉? Th?ng Long

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2020 E-Khuyến Mãi

Theme by Ekhuyenmai.vn

Thương hiệu đối tác: Tủ Bếp Thăng Long